X
تبلیغات
زولا

علا ئم بیماری :
قارچ روی برگها،گره وقسمتهای مختلف خوشه ودانه وبندرت گاهی روی غلاف برگ ایجاد لکه می کند. لکه های روی برگ بیضوی ودر دو انتها کم بیش نوکدار ( دوکی شکل ) هستند . مرکز لکه ها معمولاخاکستری یا سفید بوده وحاشیه آنها قهوهای یاقهوهای قرمز می باشد .لکه ها معمولا از کوچکی شروع شده ، بتدریج آب سوخته ،سفید رنگ وخاکستری یا به صورت نقاط آبی رنگ می شود .لکه ها در رقم حساس ودر شرایط مرطوب به سرعت بزرگ شده وبرای مدتی خاکستری باقی می مانند ،روی رقم خیلی مقاوم لکه ها قهوه ای و سرسوزنی است . 

 

بقیه در ادامه مطلب

درروی برگهای رقم حساس ،ممکن است لکه های زیادی به وجود آمده ودر اثر توسعه آنها سبب پژمردگی و مرگ آن گرددویا نشاها یا بوته ها در موقع پنجه زدن در مزرعه کاملا خشک شوند .در حالی که روی ارقام مقاوم ،گاهی لکه های سرسوزنی تشکیل میشود .گره ها آلوده شده وقسمت انتهایی بوته می خشکد .نقاط مختلف خوشه احتمال آلودگی داشته و سبب پوسیدگی گردن و یا تمام جاهای منشعب از آن می گردد. در صورت پیشرفت بیماری دانه ها پوک و سنبله به رنگ سفیدمایل به خاکستری در می آید. علائم اولیه بیماری بلاست بستگی به شرایط اقلیمی دارد . در نواحی معتدل که دوران باران های ریز یا بارندگی خفیف طولانی می باشد ،بلا ست برگ در مرحله پنجه زدن شدید بوده واغلب ، تمام بوته ها می میرند .در نواحی گرمسیری روی گیا هچه ها لکه هایی ایجاد می شود که بعد از نشاکاری به ندرت آلودگی شدید است ولی اگر محیط مناسب شود بلاست گردن رخ می دهد.در عراق جایی که هوا گرم و خشک باشد بلاست گره در محل بالای سطح آب ایجاد می شود .

تا ثیر مواد غذایی روی بیماری :

ازت : اثرازت روی بیماری با شرایط خاک ، اقلیم وهمچنین روش کاربرد کود ازته متفاوت است . شدت بیماری وقتی که کود ازته زود اثر ،مانند سولفات دوآمونیوم در یک مرحله به مقدار زیاد بکار رود زیاد می شود ووقتی که کاربرد در چند مرحله باشد ، بیماری تخفیف می یابد .کود سرک وکاربرد کود سبز اغلب سبب تشدید بیماری میشود .

فسفر: اثر کودهای فسفره روی بیماری بلاست معمولا زیاد نیست .آزمایشهایی در ژاپن نشان داده که ازت به میزان زیاد مصرف شده کاربرده کودهای فسفره زیاد نیز بیماری را تشدید می نما ید .در حالی که مقدار فسفر کم باشد و رشد گیاه را تقلیل دهد یا مانع رشد آن شود ،تکمیل فسفات ،بیماری را کاهش می دهد ولی کاربرد بیشتر از حد آن سبب تشد ید بیماری میشود .

پتاسیم : آزمایشات اولیه در ژاپن نشان داده که مصرف پتاس آلودگی را تخفیف می دهد ولی بعدا معلوم شد که مصرف زیاد آن در صورتیکه بوته ها مقدار زیادی ازت کسب کرده باشند ، سبب شدت بیماری میشود . در بررسیهای خود معلوم نمود که درخاک کم پتاس مقدارزیاد پتاس بیماری را برای مدتی شد ت داده ولی بعدا آن را کاهش میدهد.در خاکی که از لحاظ پتاس غنی باشد ،بیماری همیشه با افزایش پتاس که مقدار زیادی ازت هم به آن اضافه شده ، شد ید می شود .علت این امر را مشا هده نموده اند که جوانه زدن اسپرها و ایجاد دیسک چسبنده در قطره شبنم روی گیاهی که مقدار زیادی پتاس دریافت کرده ،تحریک شده است .

سیلیس: بوته های برنجی که سلولها ی اپید رمی آنها ، حاوی مقدار زیادی ترکیبات سیلیسی بوده وسیلیکاته شده اند ، از بیماری بلاست کمتر خسارت می بینند وبا افزایش سیلیس بوته برنج مقاوم میشود . نشان داده اند که تراکم واستقرار سیلیسدر سلولها درمراحل اولیه نفوذ قارچ به اپیدرم میتواند به صورت یک عمل فیزیکی نقش سدی را ایفا می کند ولی بعد از آلودگی ونفوذ قارچ ، اپید رم سیلیکاته شده و لایه سیلیسی نمی تواند ما نع رشد بیشتر قارچ شود .

مبارزه زراعی : علاوه برکاشت ارقام مقا وم در برابر بیماری بلا ست برنج ،با کاربرد عملیات زراعی مناسب این بیماری قابل کنترل است .موقع کاشت تاثیر مهمی در تو سعه بلاست دارد. در کاشت زود در ژاپن بیماری کمتر مشاهده می شود .در این موقع کاشت، درجه حرارت برای جوانه زدن اسپر کم است .آزمایشاتی که در ایستگاه تحقیقات برنج آمل صورت گرفت،نشان داد که بیماری در کاشت های دیر هنگام ،شدت بیشتری دارد .گیا هچه هاییکه از خزانه های خشک به دست می آیند به بلاست حساس اند .زیرا در سلو لهای اپید رمی این نوع گیا هچه ها مقدار سیلیکون کمتر است .

روشهای شیمیا یی مبا رزه :

1- ضد عفونی بذ ر:

در صورتی که بذر را مد ت 24 ساعت در محلول 2/0 درصد کالیما ت ، خیس کنیم ، از آلودگی کاسته می شود .ضد عفونی بذ ر با بنو میل به نسبت 3 گرم برای هر کیلو بذر امکان پذ یر میبا شد . 1979ضد عفونی بذر را با مخلوط بنو میل 20/0وتیرام20/0 به مقدار 5در هزار مفید دانست .

2- ضد عفونی ریشه گیا هچه ها: ضدعفونی ریشه گیاهچه ها در محلول 5/1درهزار ماده مو ثر سم تری سیکلا زل به مدت 20 دقیقه در کنترل بیماری مو ثر خواهد بود .

3-سمپا شی بوته ها :متکاتف 1906 پا شیدن محلول بردو را قبل از بیرون آمدن خو شه ها کا ملا مو ثر میداند . سمپاشی بوته ها با سم کا سومین 2/0به میزان 1 لیتر در هکتار در دو مر تبه (یکی در مو قع ظهور خو شه هاو دیگری 7 روز بعد از آن)بر علیه بیماری بلاست مو ثر بوده است . قارچکش هینو زان از نظر مبارزه با بلاست برگ و خو شه در درجه اول اهمیت است و قا رچکشها یی نظیر بنو میل ،برستان وتو پسین ام نیز با نتا یج مطلو ب به ترتیب بعد از هینوزان قرار دارند .سمپاشی بو ته ها با قا رچکشهای تری سیکلا ژل ، هینوزان و بنو میل در مر حله خو شه دهی (که بلاست خو شه ، مر حله هم بیماری است ) از سایر قار چکشها مو ثر تر است .میزان سم مصر فی 1 کیلو گرم سم خالص در هکتار می باشد .تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1390 | 17:46 | چاپ | نویسنده: احمد گنج بخش | نظرات (0) (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پورتال آموزشی